• DANH SÁCH TIỆN ÍCH

1. THCS Đức Giang

Địa chỉ: Tổ 6A Đức Giang, Long Biên-Hà Nội

Điện thoại: 0438274735

2. THCS Việt Hưng

Địa chỉ: Việt Hưng Long Biên Hà Nội

Điện thoại: 0438272193

3. Phổ thông cơ sở Hy Vọng

Địa chỉ: 50 Trường Lâm, Đức Giang-Long Biên-Hà Nội

Điện thoại: 0438273850 – 0438772748

  • PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG::
   Hotline: 84-4-85.85.6208
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỊCH VỤ:
   Điện thoại: 84-4-36574833
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN:
   Điện thoại: 84-4-36574216
   Email: qlda@hudland.com.vn