• DANH MỤC NỘI DUNG

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ KHU CT17 TỪ CHỦ ĐẦU TƯ – CÔNG TY HUDLAND BÀN BÀN GIAO BAN QUẢN TRỊ CT17

BIÊN BẢN BÀN GIAO DANH MỤC HỒ SƠ KHU CT17

1. Danh mục hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư cao tầng CT17  – Bàn giao lần 1 ngày 16 tháng 09 năm 2016

2. Danh mục hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư cao tầng CT17  – Bàn giao lần 2 ngày 23 tháng 09 năm 2016

3. Danh mục hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư cao tầng CT17  – Bàn giao lần 3 ngày 30 tháng 09 năm 2016

4. Danh mục hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư cao tầng CT17  – Bàn giao lần 4 ngày 05 tháng 10 năm 2016

5. Danh mục hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư cao tầng CT17  – Bàn giao lần 5 ngày 10 tháng 11 năm 2016

Biên bản bàn giao hồ sơ cho BQT CT17 (05 lần bàn giao)

  • PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG::
   Hotline: 84-4-85.85.6208
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỊCH VỤ:
   Điện thoại: 84-4-36574833
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN:
   Điện thoại: 84-4-36574216
   Email: qlda@hudland.com.vn