• DANH SÁCH TIỆN ÍCH

1. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Việt Hưng

Địa chỉ: Việt Hưng Long Biên Hà Nội

Điện thoại: 0438272454

2. THPT Lê Văn Thiêm

Địa chỉ: 44 Phố Ô Cách, Đức Giang-Long Biên-Hà Nội

Điện thoại: 0438772156

  • PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG::
   Hotline: 84-4-85.85.6208
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỊCH VỤ:
   Điện thoại: 84-4-36574833
   Email: dichvu@hudlandts.com.vn
  • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN:
   Điện thoại: 84-4-36574216
   Email: qlda@hudland.com.vn